Provozní řád projekcí Kina Soběslav

PROVOZNÍ ŘÁD PROJEKCÍ KINA SOBĚSLAV

 

1.             Provozovatelem Kina Soběslav, Nerudova 424, 39201 Soběslav, je Kulturní dům města Soběslavi, se sídlem Jirsíkova 34, 39201 Soběslav, IČ: 69092150.

2.             Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, dále pak k pořádání koncertů či divadelních představení, konferencí a dalších kulturních akcí.

3.             Kino je způsobilé k promítání  filmů z DVD a Blu-ray nosičů a digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem 5.1 a technologií 3D.

4.             Kapacita kina je 109 míst + místa pro invalidní vozík.

5.             V kinosále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy; dále se zakazuje používat mobilní telefon nebo jiné technické zařízení.

6.             Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na náhradu celého nebo i části vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

7.             Filmové představení bude zahájeno, pouze pokud bude prodáno minimálně 5 vstupenek.

8.             V prostorách kina je zakázáno kouřit, požívat a jakkoliv manipulovat a vnášet omamné a psychotropní látky a vodit či vnášet jakákoliv zvířata. Dále je zakázáno vnášet jakékoliv potraviny nebo nápoje do sálu kina vyjma občerstvení zakoupeného v kinokavárně.

9.             Pokladna je otevřena 1 hodinu před začátkem představení a uzavírá se 15 minut po zahájení programu.

 

10.           Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK stanovený zákonem České národní rady č.241/1992 ze dne 14.4. 1992 a násl.

11.           Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

12.           Poskytnout volnou vstupenku neumožňují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi distributorem a provozovatelem kina.

13.           Vstupenky lze rezervovat a zakoupit přímo v pokladně kina nebo přes internet na www.kinosobeslav.cz.

14.           Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit platný doklad k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.

15.           Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.

16.           Za škody způsobené svým chováním a jednání je divák plně odpovědný a zavazuje se k veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním.

17.           Filmové představení končí až po skončení projekce závěrečných titulků. Diváci bezpečně odcházejí, až po úplném rozsvícení hlediště. Chrání tím svoji bezpečnost. Provozovatel nezodpovídá jakýmkoliv způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením filmového představení.

18.           V případě nedodání nebo nefunkčnosti filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit do 15 minut před zahájením tohoto představení v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

19.           V případě 3D projekce je pro děti do 10 let nutný doprovod osoby starší 18 let.

20.           Při projekci 3D představení obdrží každý divák při vstupu do sálu vždy pouze jedny 3D brýle, které jsou hygienicky ošetřeny a přezkoušeny. Divák je povinen 3D brýle udržovat v čistotě, neohýbat je a nedotýkat se jejich skel. 3Dbrýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi.

21.           Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Uvaděč divákovi při opuštění sálu brýle odebere a při návratu opět vydá. Po skončení představení každý divák opět odevzdá jedny 3D brýle.

22.           Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené 3D brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí způsobené nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.

23.           Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dohled, který byl určen vedením školy a diváky do kina uvedl.

24.           Provozovatel kina nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.

25.           Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí, produkční kina.

26.           Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina a zavazuje se k jeho dodržování a respektování jeho ustanovení.

 

V Soběslavi 1.9.2022                                                      

Kulturní dům města Soběslavi

Mgr. Petr Valeš

ředitel

Všeobecné obchodní podmínky Kino Soběslav

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi obchodní firmou Kulturní dům Města Soběslavi, IČ: 69092150, DIČ: CZ69092150, se sídlem: Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: Pr 42, e-mail: kdms@seznam.cz, tel.:381524261 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“).

 

2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na filmové nebo jiné představení provozované Prodávajícím.

3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

4. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

 Vysvětlení pojmů

1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího.

3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.

4. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

5. Provozovnou prodávajícího se rozumí organizační středisko Kulturního domu města Soběslavi – Kino Soběslav, se sídlem Nerudova 424, 392 01 Soběslav.

Koupě vstupenky

1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího, kdy při platbě na pokladně Prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.kinosobeslav.cz

2. Při koupi vstupenky na provozovně Prodávajícího vybírá zákazník z volných dosud volných vstupenek, nebo si vstupenku může  rezervovat přes internet. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje informace o provedené rezervaci. 

3. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.

      

Ostatní podmínky 

1. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství pěti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.

2. Číselné čárové kódy elektronické vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.

3. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

Ochrana osobních údajů

1.  Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

Odstoupení od smlouvy

1. Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.

2. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:

- u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné nominální hodnotě,

- u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

                            

 Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

 2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

 3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.

2.  Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

 

Všeobecně závazné podmínky rezervace vstupenek prostřednictvím internetu, platné v kině Soběslav.
Všeobecné závazné podmínky vymezují práva prodávajícího (provozovatel kina) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při rezervaci vstupenek přes internet.

Rezervace vstupenek

Rezervování vstupenek je  možné jak telefonicky, tak i online prostřednictvím webu www.kinosobeslav.cz. Vstupenku si může divák rezervovat po naprogramování a zveřejnění filmového titulu na zmíněném webu kina. Rezervace má  platnost po dobu od její realizace do tří dnů před začátkem filmového představení. Poté je, v případě nezakoupení v pokladně kina nebo neuhrazení vstupenek online, automaticky systémem bez náhrady odstraněna. Poslední termín, kdy je možné vstupenky rezervovat, je šest dnů před realizací filmového představení. V termínu tři a méně dnů před filmovým představením je pak možnost vstupenky pouze zakoupit. 

 

Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace vstupenek do kina zákazníkům.